Liên hệ

0352.309.719

Email

[email protected]

Đơn giản tôi là Nguyên

Đó là Nguyên ngày hôm nay, có thể bạn đã gặp tôi ngày hôm qua hoặc sẽ gặp tôi ngày mai, nhưng đó không còn là tôi, bởi vì không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Cùng là một người nhưng tại mỗi thời điểm là những con người khác nhau. Ta chỉ có một mục tiêu để thay đổi, để tìm kiếm hạnh phúc...